Blended Learning

שילוב הוראה מקוונת ושימוש בכלים טכנולוגים בתהליך ההוראה המסורתי/פרונטאלי, על פי מינונים ויישומים המתאימים למרצה, לסטודנטים ולתחום הדעת. ניתן לשלב פעילות מקוונת במהלך השיעור בכיתה, לתת לסטודנטים לבצע מטלות מקוונת, לשלב סרטוני לימוד כחלק משיעור, לנהל מפגשים מקוונים עם הסטודנטים (תחליף לשעות קבלה או מפגש עם קבוצת עבודה), להחליף חלק מהשעורים הפרונטאליים בשעורים מקוונים שהסטודנט לומד באופן עצמאי. המרצה יכול להתנסות באופן הדרגתי, לבחון התנסויות של קולגות, ולשתף בהתנסויות שלו, וליהנות מהיתרונות והערך המוסף שמביאה הטכנולוגיה לחינוך, מבלי לוותר על גישת ההוראה המוכרת.

ההגדרה של למידה מעורבת רחבה מאוד וקיימת אי בהירות וחוסר הסכמה לגבי הגדרתה המדויקת. המטרה הכללית היא שיפור הלמידה וחווית הלימוד של התלמיד והיא כוללת אלמנטים בהם התלמיד שולט על זמן, קצב, מקום ונתיב הלימוד, בשילוב לימוד פרונטלי בכיתה. אוסגותורפ וגראהאם מדגישים כי המטרה של למידה מעורבת היא למקסם את היתרונות של למידה מסורתית ואת היתרונות של למידה מקוונת. הם מציינים מספר מטרות שזוהו ע"י אנשי חינוך אשר אימצו מודל של למידה מעורבת:

  • עושר פדגוגי - למידה מעורבת מאפשרת למורה לגוון בשיטות הפדגוגיות שהוא משתמש בהן ולתת מענה לסגנונות לימוד שונים.

  • גישה לידע - למידה מעורבת מאפשרת לתלמידים גישה לידע רב יותר ולמגוון גדול יותר של דוגמאות  לחומר הנלמד (טקסטואלי ויזואלי מולטימדיה).

  • אינטראקציה חברתית - למידה מעורבת מאפשרת לתלמידים לחלוק שאלות, תהיות ותובנות בינם לבין עצמם ובינם לבין המרצה. התלמידים מנהלים אינטראקציה הן פנים מול פנים והן באופן מקוון.

  • פיתוח תחושת שליטה אצל הלומד- למידה מעורבת מאפשרת לתלמיד להרחיב את אפשרויות הבחירה האישית שלו בתהליך הלמידה.

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il