EduTube- צפיה אקטיבית בסרטון

כלי חינמי ופשוט לשימוש המאפשר לשלב בסרטוני Youtube שאלות והערות.

להעביר את הסטודנטים מצפייה פאסיבית לחשיבה אקטיבית תוך כדי צפייה (במהלך השיעור, או כתרגיל בקורס, בין השעורים).

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

תועלות ושימושים: 
  • מעודד מעורבות סטודנטים בעת הצפייה בסרטונים, ומאפשר לוודא הבנה תוך כדי צפייה.

  • ניתן להשתמש בסרטונים כמבוא/חומר נלווה לנושא נלמד, ולאפשר לסטודנטים צפייה עצמאית בסרטונים עם דגשים/הנחיות/שאלות לבדיקה.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

עזרי הדרכה:

קישור למדריך מצולם מאת שרון מרגולין 

קישור לאתר החברה

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

 

+ שימוש בחינם        + תמיכה בעברית

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il