Facebook- לקבוצות למידה

פלטפורמה חברתית מובילה היכולה לשמש קבוצה פתוחה/סגורה לתקשורת וללמידה שיתופית, ולהמשיך את הלימוד והפעילות בקורס מעבר לשעור עצמו.

קבוצת הפייסבוק יכולה לשמש ערוץ תקשורת פתוח בין הסטודנטים למרצה: להעלאת רעיונות, הצעות, בקשות וסביבה חברתית המעודדת למידה שיתופית. 

יתרון לשימוש: מרבית הסטודנטים משתמשים בפלטפורמת פייסבוק באופן שוטף ויומיומי.

נקודות לשומת לב

  • נוכחות המרצה בקבוצת הפייסבוק: חשוב שהמרצה (וצוות הקורס) יהיו נוכחים/פעילים/מגיבים באופן שוטף בקבוצה.

  • גבולות מרצה-סטודנטים: פייסבוק היא בראש ובראשונה פלטפורמה חברתית, יתכן שיתעורר קושי לשמור על מערכת יחסים של סטודנטים-מרצה, או מיקוד בפעילות הקורס (מומלץ להגדיר מראש גבולות וכללי תקשורת בקבוצה).

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

עזרי הדרכה:

קישור למדריך משתמש באתר החברה - פתיחת קבוצה בפייסבוק

התנסויות מרצים - חיפוש לפי כלים

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il