JIGSAW - הוראת עמיתים, למידה שיתופית

שיטת הלמידה השיתופית Jigsaw מאפשרת למידה משמעותית של סטודנטים בקבוצות קטנות, באופן ששם דגש על כך שסטודנטים 'מתמחים' בתחום ידע ספיציפי, מאמר, או מתודה ומלמדים סטודנטים אחרים.

המרצה מחלק את הנושא הלימוד לתתי נושאים, או מחלק מס' מאמרים ומחלק את הכיתה לקבוצות בהתאם. (4-6 סטודנטים בקבוצה).

1.קבוצת האם – מקבלת את מקבץ הנושאים שעליהם ללמוד (או מקבץ המאמרים).

כל חבר קבוצה מקבל/בוחר תת נושא של המשימה הכוללת

2.קבוצת המומחים – נציגי קבוצות האם מתקבצים לקבוצות חדשות עפי הנושא/המאמר שנבחר להם. הם לומדים אותו באופן מעמיק משום שיתבקשו ללמד אותו בקבוצת האם שלהם.

3.חזרה לקבוצת האם – כל מומחה חוזר לקבוצה המקורית שלו ומלמד את הנושא בו הוא התמחה (כ-3 דקות). לאחר שהוצגו תחומי ההתמחות, מתנהל דיון להבהרת החומר בכללותו או מענה משותף על משימה/תוצר נדרש.

קישורים נוספים:

The Jigsaw Method

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין