Mentimeter- מגוון אינטראקציות במהלך השעור

מערכת הצבעות מתקדמת עם מגוון סוגי שאלות - גם לכיתות וקהלים גדולים.

הסטודנטים עונים על שאלות (באופן אנונימי) ע"י הצבעה במכשירים הניידים, במהלך השעור.

התשובות מוצגות באופן גרפי ומיידי והמרצה יכול לקבל מידע מהיר על הידע/ההבנה של הסטודנטים ולנווט את השיעור בהתאם.

בגרסה החינמית של המער' אין מגבלה של כמות המצביעים,אולם ניתן לייצר בשאלון רק 2 שאלות. במידה ודרוש רישיון יש ליצור קשר עם הוראה מקוונת.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

תועלות ושימושים: 
  • למידה פעילה: מתן האפשרות לסטודנטים להגיב בזמן אמת מגבירה את המעורבות בשעור, ויוצרת עניין בתוכן הנלמד.

  • שיקוף הידע: אפשרות לנתב את השעור על סמך המידע שעולה בזמן אמת. 

  • שיפור התקשורת: בין המרצה לסטודנטים במהלך השעור, מעודד השתתפות גם של סטודנטים מופנמים.

  • דוגמאות לשימוש:

    • תרגול תכנים המוצגים במהלך הרצאה.

    • הערכת רמת ההבנה במהלך או בסיום ההרצאה.

    • המערכת מאפשרת מגוון סוגי שאלות, כולל שאלות דרוג מורכבות.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

עזרי הדרכה:

קישור למדריך למשתמש בעברית

קישור לאתר החברה

קישור למדריך למשתמש באנגלית

קישור לסרטון כלי אינטראקציה - רעיונות ליישום גם בלמידה מרחוק

התנסויות מרצים - חיפוש לפי כלים

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

 

+ שימוש בחינם*        + תמיכה בעברית      + שילוב ב PowerPoint** 

* שימוש בתשלום - ליצירת שאלון עם יותר מ 2 שאלות

** יכולת חדשה החל מגרסת PowerPoint 2016

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il