Padlet- לוח מקוון שיתופילוח מקוון שיתופי להצגת מידע באופן חזותי ואטרקטיבי. 
הכלי מאפשר לסטודנטים, מכל מקום/ מכשיר/זמן, לשתף תכנים ולהציג מידע מגוון כפתקיות וירטואליות המכילות תמונות, סרטונים, טקסטים, קישורים ועוד.
ניתן להגיב על פתקיות של עמיתים ע"י הערות מילוליות או באמצעות 4 אפשרויות דירוג.
ניתן לייצר סוגים שונים של לוחות, כטבלה, בחלוקה לציר זמן, להצגת תוצרים משנים קודמות,  כלוח מסכם של נושאי שיעור/קורס ועוד.
ניתן לשלב את הלוח כקישור/ Embed באתר הקורס ב-Moodle.


Padlet מאפשר יצירת 3 לוחות למשתמש חדש.

היחידה לקידום הוראה רכשה רישיון מוסדי המאפשר יצירת לוחות ללא מגבלה לכל מרצי רופין. לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם ראש תחום הוראה מקוונת.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

תועלות ושימושים: 
  • למידה פעילה ויצירתית: הכלי מאפשר מעורבות אקטיבית של הסטודנטים בתהליך הלמידה, מזמן העלאת תכנים/רעיונות, ומאפשר הצגת מידע עשיר ומגוון.

  • למידה שיתופית: מאפשר שיתוף והפריה הדדית,  יצירה של תוצר משותף וייחודי לצוות/לקבוצות הלמידה בקורס. מאפשר אינטראקציה בין הלומדים (תגובות/דירוג).

  • דוגמאות ליישום בתהליכי הוראה/למידה: כפינת אקטואליה, כפתיחה וסיכום נושא, סיעור מוחות, הדגמה ופישוט של נושא מורכב, משימה להעמקה סביב נושא מסוים ועוד. (ראה סרטון רעיונות ליישום).

  • הכלי מאפשר ארגון מידע בצורות שונות המתאימות לרצף הלמידה (ציר זמן, אסוציאציות, קישוריות).

  • שמירה ותיעוד: לסיכום תהליך למידה בקורס, סביב נושא עבור קורס קיים, להצגה בקורסי המשך.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

עזרי הדרכה:

קישור לסרטון רעיונות ליישום ב Padlet

קישור למדריך למשתמש בעברית

קישור למדריך למשתמש בחשבון רופין - עבור המרצים

קישור לסרטון הדרכה באנגלית

קישור למדריך הטמעת הלוח ב- Moodle

קישור לאתר החברה

התנסויות מרצים - חיפוש לפי כלים

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

 

+ שימוש בחינם        + תמיכה בעברית      + שילוב ב Moodle

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il