Perusall לקריאה אקטיבית ושיתופית של מאמרים 


Perusall הוא כלי שיתופי וידידותי המיועד לקריאת מאמרים וכתבות, תוך כתיבת הערות, שאלות, תגובות כפתקיות על-גבי הטקסט וניהול דיון מרובה משתתפים. 

 

המרצה יכול להגדיר משימות קריאה, הסטודנטים יכולים להוסיף הערות/שאלות מסוגים שונים על גבי כל המאמר או על חלקים נבחרים ממנו. הם יכולים להשיב לשאלות שכבר הועלו (ע"י המרצה או עמיתיהם), להעלות שאלות משלהם, להגיב/להעיר על גבי הטקסט, ע"ג הגרף או הנוסחה במאמר במיקומים הנבחרים וגם להתדיין ביניהם ב chat.

 

קריאת הפתקיות מאורגנת ומסודרת בתפריט בצד המקביל לטקסט. בתפריט זה המרצה מקבל באופן מרוכז את הנושאים העיקריים שהעסיקו את הסטודנטים ובהתאם לכך יכול לכוון את הסטודנטים בתהליך הקריאה או להעמיק בסוגיות נדרשות, לא ברורות בהתאם לצורך. 
כאשר קבוצת סטודנטים גדולה עובדת על מאמר אחד במקביל, המערכת יכולה לחלק אותם לקבוצות, כך הסטודנטים יראו את ההערות של חברי הקבוצה שלהם בלבד (יסייע במניעת עומס פתקיות ויזואלי). 

ניתן לשנות את גודל הקבוצות ולבחור מי יהיה באיזו קבוצה או להשתמש במנגנון האוטומטי.

הסטודנטים יכולים להיות מוגדרים כאנונימיים בתהליך זה. (עשוי להפחית חששות).

 

ניתן להעלות מאמר ל Perusall המוטמע באתרי הקורסים ב-Moodle כמשאב ולהסתייע בו לעידוד המוטיבציה והכוונה בקריאת והבנת מאמרים אקדמיים. ניתן לשימוש כהכנה לשיעור או במהלך שיעור עם שאלות שהמרצה משלב מראש או כבקשה ליצירת שאלות על המאמר ע"י הסטודנטים, מענה לשאלות אחרות, התייחסות להערות שכבר הועלו ועוד.

 

להוספת מטלת קריאה דרך ה-Moodle לחצו על הוספת משאב או פעילות > .מסוג כלי/תוכן חיצוני (LTI) > מילוי שם הפעילות, בחירת Perusall ושמירה > חזרה אל המשימה ולחיצה עליה תעביר להמשך הגדרת המשימה בתוך ה- Perusall.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

תועלות ושימושים: 
  • למידה פעילה: הסטודנטים מעורבים באופן אקטיבי בתהליך הקריאה, בהבנת הטקסט ומשמעויותיו לומדים להתמקד בנושאים המהותיים, לשאול/להגיב לשאלות ולהתייחס באופן ביקורתי למאמרים ולכתבות. 

  • למידה שיתופית: מאפשר לכ"א מהסטודנטים/יות להיות שותף ולתרום ללמידה, להגיב, לשאול, להעלות רעיונות ולהפרות את הדיון ב-chat, גם להתרשם וללמוד ממגוון התכנים שהועלו ובכך להעשיר ולפתח את כישורי קריאת המאמרים.

  • שיפור התקשורת: מאפשר אינטראקציות (גם חברתיות) בין המרצה לסטודנטים ובין הסטודנטים לבין עצמם, ללא מגבלת זמן/מקום. 

  • פרסונליזציה: הכלי נותן מענה לשונות אופני הלמידה של הסטודנטים, תומך בשאלת שאלות, ומסייע לאלו הזקוקים לעזרה לקבל מגוון תשובות ולהבין את הטקסט בצורה מעמיקה. 

  • תיעוד: המאמר והמידע שנוסף לו מתועד ונגיש למרצים לצורך הערכה ומעקב אחר עבודת הסטודנטים ונגיש לסטודנטים לצורך חזרה לקראת מבחנים או עבודות סיכום. 

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

עזרי הדרכה:

מדריך למשתמש בעברית

סרטון הדרכה לסטודנטים לעבודה דרך ה-Moodle

סרטון הדרכה מפורט על אפשרויות עריכה וניהול למרצה

קישור לאתר החברה
קישור למצגת הסבר באנגלית

קישור לWebinar מוקלט על Perusall של פרופ' אריק מזור

קישור להרצאה של פרופ' אריק מזור על Perusall
המערכת מוטמעת באתרי הקורסים במודל, הסברים והדרכה במדריך למשתמש בעברית

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

 

+ שימוש בחינם        + תמיכה בעברית      + שילוב ב Moodle

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il