ScreencastOMatic - סרטוני הדגמה

כלי פשוט וידידותי באמצעותו ניתן ליצור "סרטוני סמן" - הקלטה של פעולות הנעשות על גבי מסך המחשב. ניתן לצלם תנועות במסך בליווי הסברים קוליים או בליווי חזותי של האדם המסביר/מדגים בפינת המסך.

את הסרטון ניתן לשלב במודל ולשתף בדרכים שונות. 

הכלי מאפשר דרך נוחה להדגמה ותוצר שקל יותר להבנה.

מתאים ליצירת סרטוני הדגמה: לתפעול ושימוש בכלים, יישומונים ותכנות שונות ( כמו SPSS, Excel ועוד), להדגמה של דרכי פתרון, ומדריכי שימוש.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

תועלות ושימושים: 
  • עזר (פיגום) לסטודנטים- הדגמה מעשית של פעולות ושימושים בסביבה האמתית של הכלים.

  • זמינות - ניתן לשלב את הסרטון באתר הקורס כחלק ממטלה או כעזר הזמין לסטודנטים בכל עת (הם יכולים להיעזר בו על פי הצורך).

  • מטלת הבנה - הסטודנטים בעצמם מייצרים סרטוני הדגמה (כחלק מתהליך הבניית הידע של הלומד) 

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

עזרי הדרכה:

קישור למדריך למשתמש בעברית

קישור לאתר החברה

סרטוני הדרכה באנגלית

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

+ חופשי לשימוש*        + שילוב במודל
* ניתן לייצר בחינם סרטונים באורך 15 דק' עם כל הפונקציות הבסיסיות. רישיון נרחב יותר עולה $15 לשנה.

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il