Skype and WikiLeaks – התנסות בתקשורת גלובלית

בקורס סימולציה דיגיטלית בשיווק, הסטודנטים מתנסים הלכה למעשה ביישום משולב של מודלים תאורטיים וכלים שיווקיים. העיקרון עליו מושתת קורס זה הנו "למידה על ידי עשייה".

הסטודנטים עובדים בצוותים שמתחרים בבניית מותגים בעולם וירטואלי. הקורס מתקיים באנגלית (שפת עולם העסקים), וכולל מפגשים פיזיים לצד מפגשים וירטואליים. הקורס תחרותי מאוד באופיו וגורם למעורבות עמוקה של הסטודנטים.

שילוב מפגשים וריטואליים ב- Skype:

מטרה: הגלובליזציה והטכנולוגיה פתחו אפשרויות רבות לתקשורת בין חברות, שותפים ולקוחות ממדינות שונות. למרות זאת, מעט מידי מבינים את הקושי שבקיום שיחות ועידה מרובות משתתפים (קביעת מועד משותף, הקשבה למספר דוברים, משתתפים מאותגרים טכנולוגית) והיכולת להתגבר על פערים תרבותיים. במטרה לאפשר לסטודנטים לחוות את הקשיים האלו (בצורת תקשורת שהינה אופיינית מאוד לחברות רבות כיום בישראל) הם נדרשים לשימוש מסיבי ב Skype במהלך הקורס (ולחלקם זו הפעם הראשונה).

אופן יישום: כל צוות נדרש למספר שיחות Skype במהלך הקורס עם המרצה. במסגרת שיחות אלו דנים באסטרטגיה של החברה, מנתחים את צעדי המתחרים ומציעים חלופות להמשך הפעילות.

  

שילוב "אלמנטים של הפתעה" במהלך הקורס:

מטרה: הסטודנטים מקבלים נתונים רבים אודות החברה שלהם ונתונים חלקיים על המתחרים, כדי להמחיש לסטודנטים שלמידע תחרותי יש ערך רב אבל לפעמים הוא גם עשוי לבלבל, אני נוהג להפתיע את הסטו' ולהפיץ במהלך הקורס את הדוחות הכספיים המלאים של כל החברות במסווה של הדלפה של WikiLeaks.

אופן היישום: הצוותים בוחרים האם להתייחס למידע התחרותי המפורט או לא בהתאם לתפיסה האסטרטגית שלהם. מעניין במיוחד לראות במפגש הסיכום קבוצות שעשו מפנה בחשיבה שלהן בעקבות המידע התחרותי וקבוצות שהחליטו שאין טעם לחקור את המתחרים וללמוד על הסיבות לשימוש/אי שימוש.

 

תגובות סטו': " קורסים פרקטיים, מעניינים, לומדים הרבה מאופן למידה כזה", "יצירת אווירת לימודים מדהימה", " קורס מעניין, מאוד אינטנסיבי, חדשני", " קורס שמדמה את המציאות שבה חברות פועלות בחוסר ודאות, משתמש בכלים וטכנולוגיות חדשניות"

כלים:

Please reload

חיפוש לפי מהלכי הוראה
חיפוש לפי כלים

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il