SMS HIT - אינטראקציות מגוונות בשעור

מערכת הצבעות מתקדמת המאפשרת קיום אינטראקציות מגוונות של המרצה עם הלומדים בזמן השיעור.

באמצעות המכשירים הניידים האישיים הזמינים לכל משתתף, המערכת אוספת תגובות אישיות (אנונימיות) ומציגה אותן בצורה גרפית בזמן אמת.

המערכת תומכת במגוון סוגי שאלות. השימוש בכלי בחינם, אך נדרש רישום מקדים (ראו פרטים במדריך למשתמש). 

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

תועלות ושימושים: 
  • למידה פעילה: הגברת מעורבות הסטודנטים במהלך השעור (Engagement).

  • שיקוף ידע/דעות: מאפשר למרצה לנתב את הדיון בכיתה בהתאם לתצאות ההצבעה.

  • שיפור התקשורת: בין המרצה לסטודנטים בהמהלך השעור, מעודד השתתפות גם של סטודנטים מופנמים.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

עזרי הדרכה:

קישור למדריך למשתמש בעברית

קישור לרישום מוקדם

קישור לאתר החברה

דוגמאות לסוגי שאלות

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

 

+ חופשי לשימוש        + דרוש רישום מוקדם      + תמיכה בעברית 

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il