Socrative - בחנים/מבדקי ידע במהלך השעור

הכלי מאפשר במהלך שעור לקיים בוחן או מבדק ידע לסטודנטים (אין צורך בכיתת מחשבים).

הסטודנטים עונים על השאלות בטלפונים הניידים/מחשבים/טאבלטים.

למרצה יש אפשרות להציג בכיתה את התוצאות שהתקבלו (ללא שמות הנבחנים) או לראות אותן בעצמו בלבד.

 

בכיתות של עד 50 סטודנטים ניתן להתנסות במערכת בחינם. ליצירת אינטראקציות בכיתות גדולות דרוש רישיון ויש ליצור קשר עם הוראה מקוונת.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

תועלות ושימושים: 
  • מדרבן ללמוד במהלך הקורס ולא רק לקראת מבחן – המבדק יכול להיות קצר (4-7 שאלות), בראשית/סיום שעור. ניתן לתת תמריץ כבונוס.

  • המרצה מקבל תמונה של הידע הקיים בכיתה במהלך הסמסטר- דוח תוצאות המבדק מאפשר לבחון באיזה שאלות/תחומים יש קושי, ולסייע בהתאם. (הסבר נוסף, תרגול או דיון וכו').

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

עזרי הדרכה:

קישור למדריך למשתמש בעברית

קישור לאתר החברה

קישור לסרטון כלי אינטראקציה - רעיונות ליישום גם בלמידה מרחוק

התנסויות מרצים - חיפוש לפי כלים

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

 

+ חופשי לשימוש        + תמיכה בעברית 

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il