ThingLink- תמונה אינטראקטיבית עם שכבות מידע

על כל תמונה, שרטוט או מודל ניתן למקם קישורים רבים וליצור שכבות נוספות של ידע.

ע"י הוספה פשוטה וקלה של קישורים מסוגים שונים (טקסט, קישורים לאתרים, קישורים למפות, סרטונים מהרשת, תמונות נוספות, קטעי סאונד).

ניתן להציג את התמונה במהלך שעור להעמיק 'פנימה' או לשלב באתר הקורס, בנוסף ניתן לתת כמטלה/תוצר יצירתי של סטודנטים.

תועלות ושימושים: 
  • ארגון מידע בדרך אינטראקטיבית ואטרקטיבית המגייסת את הסטודנטים להיות מעורבים ושותפים פעילים.

  • משימה שיתופית/קבוצתית בה כל סטודנט תורם לבניית בסיס הידע.

 

למרצה: התמונה האינטראקטיבית יכולה לשמש כבסיס להרצאה, ממנה מתרחבים לנושאים נוספים ולמידע נוסף.

לסטודנט: מתאים לשימוש גם ע"י הסטודנטים - לסיכום פרויקט, הצגת רעיון, תאור תהליך.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

עזרי הדרכה:

קישור לאתר החברה

קישור למדריך שימוש

קישור לסרטוני הדרכה באנגלית

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

+ שימוש בחינם*        + תמיכה בעברית      + שילוב במודל 

* למספר פונקציות נדרש חשבון Premium, צרו קשר במידת הצורך

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il