Vibby - חיתוך קטע או מספר קטעים מסרטונים ועריכתם ברצף

כלי פשוט וידידותי באמצעותו ניתן ליצור במהירות סרטונים ממוקדים המבוססים על קטעי וידאו קיימים ברשת. העריכה מתבצעת על-ידי חיתוך קטע מתוך סרט אחד או מספר קטעים ובסופה נוצר סרטון המציג את הקטעים ברצף.
בנוסף, ניתן לתת לכל קטע כותרת, להוסיף שאלה או הסבר ולסיום, ניתן לאפשר לצופים לכתוב את דעתם על הסרטון.

את הסרטון ניתן לשלב במודל ולשתף בדרכים שונות. 

הכלי מאפשר דרך נוחה לחבר קטעי וידאו נבחרים ומתאים למיקוד צפייה בעיקרי התוכן.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

תועלות ושימושים: 
  • עזר (פיגום) לסטודנטים- צפייה ממוקדת בעיקרי נושא נבחר ואפשרות להדגמת רעיון בעזרת מקורות שונים.

  • זמינות - ניתן לשלב את הסרטון באתר הקורס כחלק ממטלה או כעזר הזמין לסטודנטים בכל עת (הם יכולים להיעזר בו על פי הצורך).

  • מטלת הבנה - הסטודנטים בעצמם מייצרים סרטונים, כחלק מתהליך של הדגמה ומיקוד מסרים.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

עזרי הדרכה:

קישור לאתר החברה

הסברים על הכלי בעברית

סרטון הדרכה מורחב באנגלית

סרטון הדרכה תמציתי באנגלית

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

+ חופשי לשימוש*        + שילוב במודל

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il