A.nnotate

ניתוח טקסט שיתופי

סביבת עבודה מקוונת ייעודית לעבודה שיתופית על טקסט/מאמר. המשתתפים יכולים להעיר, לשאול ולהגיב באמצעות פתקיות על גבי הטקסט.  הכלי מאפשר דיאלוג פתוח בין הסטודנטים והתייחסות לחלקים שונים בטקסט.

יכול לסייע לעידוד קריאת מאמרים, ניתן לשימוש כהכנת שיעור או במהלכו עם שאלות שהמרצה משלב מראש ע"ג הטקסט ומדגים כיצד לקרוא את המאמר ולהתייחס אליו, או כתרגיל לסטודנטים בין השעורים לשילוב שאלות חכמות/הערות ועוד. ניתן לשלב כקישור באתר הקורס ב-Moodle.

תועלות ושימושים

  • למידה פעילה: הכלי מזמן קריאה פעילה ויעילה למאמרים, קריאה המתמקדת בשאלות מהותיות בטקסט המכוונות על ידי המרצה.

  • למידה שיתופית: מאפשר לכל סטודנט להגיב, לשאול, להעלות רעיונות, ולייצר יחד עם עמיתיו תוצר משותף וייחודי.

  • שיפור התקשורת: בין המרצה לסטודנטים ובין הסטודנטים עצמם, בסביבה ללא מגבלת זמן/מקום.

  • ניתן להשתמש בכלי זה כהכנה לשיעור, על ידי קיום דיון מקדים על גבי מאמר מרשימת הקריאה.

  • ארגון מרחב עבודה יעודי לכל קורס, הפתוח לשיתוף חומרים ולקיום שיח בין המשתתפים.

  • הכלי מאפשר קריאה לא לינארית של החומרים על ידי קישורים בגוף הטקסט לקריאה מורחבת או לקריאת רקע. ניתן להעשיר את הטקסט בקישור לתרשימים, תמונות, סרטוני הסבר או אתרים המרחיבים את הכתוב.

עזרי הדרכה

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין