Padlet

לוח מקוון שיתופי

לוח מקוון שיתופי להצגת מידע באופן חזותי ואטרקטיבי. 
הכלי מאפשר לסטודנטים, מכל מקום/ מכשיר/זמן, לשתף תכנים ולהציג מידע מגוון כפתקיות וירטואליות המכילות תמונות, סרטונים, טקסטים, קישורים ועוד.
ניתן להגיב על פתקיות של עמיתים ע"י הערות מילוליות או באמצעות 4 אפשרויות דירוג.
ניתן לייצר סוגים שונים של לוחות, כטבלה, בחלוקה לציר זמן, להצגת תוצרים משנים קודמות,  כלוח מסכם של נושאי שיעור/קורס ועוד.
באתרי הקורסים ב-Moodle הוטמעו לוחות Padlet. וגם ניתן ליצור ולהטמיע לוחות נוספים.

היחידה לקידום הוראה רכשה רישיון מוסדי המאפשר יצירת לוחות ללא מגבלה לכל מרצי רופין.

כניסה לחשבון Padlet הרופיני:
https://ruppin-ac.padlet.org/dashboard


שם המשתמש: הדוא"ל שלכם

סיסמה: padletrup


הסברים על שימוש בחשבון זה והטמעת הלוחות במודל במדריך שבקישור

לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם ראש תחום הוראה מקוונת.

תועלות ושימושים

  • למידה פעילה ויצירתית: הכלי מאפשר מעורבות אקטיבית של הסטודנטים בתהליך הלמידה, מזמן העלאת תכנים/רעיונות, ומאפשר הצגת מידע עשיר ומגוון.

  • למידה שיתופית: מאפשר שיתוף והפריה הדדית,  יצירה של תוצר משותף וייחודי לצוות/לקבוצות הלמידה בקורס. מאפשר אינטראקציה בין הלומדים (תגובות/דירוג).

  • דוגמאות ליישום בתהליכי הוראה/למידה: כפינת אקטואליה, כפתיחה וסיכום נושא, סיעור מוחות, הדגמה ופישוט של נושא מורכב, משימה להעמקה סביב נושא מסוים ועוד. (ראה סרטון רעיונות ליישום).

  • הכלי מאפשר ארגון מידע בצורות שונות המתאימות לרצף הלמידה (ציר זמן, אסוציאציות, קישוריות).

  • שמירה ותיעוד: לסיכום תהליך למידה בקורס, סביב נושא עבור קורס קיים, להצגה בקורסי המשך.

עזרי הדרכה

תמיכה בעברית

שילוב ב Moodle

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין