top of page

Poll Everywhere

אינטראקציות מתקדמות

מערכת הצבעות מתקדמת המאפשרת לכלל הסטודנטים במהלך שעור להביע דעה, לענות על שאלה או להציג תגובה (באופן אנונימי) ע"י הצבעה במכשירים הניידים. כל התגובות (גם בכיתה גדולה) מוצגות באופן גרפי ומיידי והמרצה יכול לקבל מידע מהיר על הידע/ההבנה/העמדות של הסטודנטים ולנווט את השיעור/הדיון בהתאם.

המערכת מאפשרת מגוון רחב של סוגי שאלות והצגת תוצאות.

בכיתות של עד 40 סטודנטים ניתן להתנסות במערכת בחינם. ליצירת אינטראקציות בכיתות גדולות דרוש רישיון ויש לפנות ליחידה לקידום הוראה.

Poll Everywhere
haikudeck.png

תועלות ושימושים

 • למידה פעילה: מתן האפשרות לסטודנטים להגיב בזמן אמת מגבירה את המעורבות בשעור, ויוצרת עניין בתוכן הנלמד.

 • שיקוף הידע: אפשרות לנתב את השעור/הדיון על סמך המידע שעולה בזמן אמת.

 • שיפור התקשורת: בין המרצה לסטודנטים במהלך השעור, מעודד השתתפות גם של סטודנטים מופנמים.

 • דוגמאות לשימוש:
  -
  איסוף ידע רלוונטי מהמשתתפים בתחילת הרצאה.
  - תרגול תכנים המוצגים במהלך הרצאה.
  - הערכת רמת ההבנה במהלך או בסיום ההרצאה.
  המערכת מאפשרת מגוון סוגי שאלות:
  - שאלות סגורות מסוג רב-ברירה (בדיקת ידע, קבלת החלטות וכו')
  - שאלות סגורות מסוג הקלקה על אזור בתמונה (קבלת החלטות או בדיקת ידע ויזואלית)
  - שאלות סגורות מסוג מיון (דירוג אפשרויות)
  - שאלות פתוחות רגילות (פירוט מחשבות / עמדות מורכבות)
  - שאלות פתוחות מסוג "ענן מילים" (אסוציאציות)
  ליצירת עניין נוסף ניתן לבחור בתצוגת תוצאות ויזולאיות שונות (גרפים שונים, ענני מילים, הצגת התפלגויות של תוצאות ועוד).

עזרי הדרכה

שילוב ב PowerPoint

תמיכה בעברית

דרוש רשיון שימוש

haikudeck.png
bottom of page