top of page

Socrative

בחנים/מבדקי ידע במהלך השעור

הכלי מאפשר במהלך שעור לקיים בוחן או מבדק ידע לסטודנטים (אין צורך בכיתת מחשבים).

הסטודנטים עונים על השאלות בטלפונים הניידים/מחשבים/טאבלטים.

למרצה יש אפשרות להציג בכיתה את התוצאות שהתקבלו (ללא שמות הנבחנים) או לראות אותן בעצמו בלבד.

בכיתות של עד 50 סטודנטים ניתן להתנסות במערכת בחינם. ליצירת אינטראקציות בכיתות גדולות דרוש רישיון ויש לפנות ליחידה לקידום הוראה.

Socrative
haikudeck.png

תועלות ושימושים

  • מדרבן ללמוד במהלך הקורס ולא רק לקראת מבחן – המבדק יכול להיות קצר (4-7 שאלות), בראשית/סיום שעור. ניתן לתת תמריץ כבונוס.

  • המרצה מקבל תמונה של הידע הקיים בכיתה במהלך הסמסטר- דוח תוצאות המבדק מאפשר לבחון באיזה שאלות/תחומים יש קושי, ולסייע בהתאם. (הסבר נוסף, תרגול או דיון וכו').

עזרי הדרכה

התנסויות מרצים - חיפוש לפי כלים

תמיכה בעברית

חופשי לשימוש

haikudeck.png
bottom of page