top of page

למידה פעילה (Engagement) - בהיקף, מעורבות והשקעה משתנים

ניתנת ליישום בשעורים מרחוק סינכרוניים (ZOOM), בשעורים בקמפוס או כלמידה א-סינכרונית. ביחידים, בזוגות או בצוותים (4-5 סטודנטים). לשיקול דעת המרצה וכתלות במטרת המשימה, ההיקף שלה והזמן שיש להקדיש לביצועה.

bottom of page