top of page

למידה מטעויות

האם חשבתם לשלב במכוון תהליכי למידה שיגרמו לסטודנטים שלכם לטעות? ללמוד מטעויות?

למידה מבוססת טעויות מאפשרת למידה מעמיקה ויעילה יותר.

כיום, כאשר חלק מתהליך הלמידה כרוך בעבודה עצמאית של הסטודנטים באיתור מידע, עיבוד/ניתוח שלו, גובר תפקיד המרצים בהנחיה והכוונת הסטודנטים בתהליך, לאיתור טעויות, להבנת עקרונות מהותיים שיסייעו בהימנעות מטעויות ובהתמודדות יעילה ומצמיחה של למידה לסיום משימה/תוצר/מבחן. טעות של סטודנט/ית משקפת הרבה פעמים טעות של סטודנטים נוספים, ומחדדת את הצורך בהעברה או הדגמה ברורה יותר של החומר.

האם חשבתם על האפשרויות הבאות?

 

  • שילוב 5-7 טעויות במצגת, שהסטודנטים יתבקשו לגלות לאורך השיעור?

  • הכנת 'שאלון טעויות' - העברתו בפתח שיעור על חומר שטרם נלמד או שנלמד בשיעור קודם.

  • הכנת סרטון לאחר תרגיל/מבחן ובו הסבר על הטעויות הנפוצות?

  • משימה לסטודנטים לאתר טעויות משמעויות שנעשו בארגונים/בתעשייה ולהציג אותם בשיעור ?

  • ואולי צריך לספק לסטודנטים מודל/מערכת ולבקש שהם ימצאו את הבאגים? ויציעו פתרונות חלופיים.

  • הקדשת שיעור לטעויות גדולות שנעשו בתחום (השיווק, הכלכלה, עו"ס וכדומה), ודיון מעמיק במשמעויות שלהן: מה לא ניתן היה לחזות/לראות מבעוד מועד ? הסיבה העיקרית לטעות? ההתמודדות עם הטעות ועוד

  • שילוב שאלות מאתגרות (ש-70% נכשלו בהן במבחן לפני שנה) שהסטודנטים (בזוגות) ינתחו את הטעות.

  • משימה לסטודנטים – בניית סרטון קצר להדגמת פתרון תרגיל מורכב, שהדגש בו 'סימני אזהרה/למידה', ציון הנקודות הרגישות לצורך הימנעות מטעויות.

לקריאה נוספת

אופס.JPG
Quote-Don-t-waste-a-good-mistake-learn-f
bottom of page