World Cafe - למידת עמיתים כסבבי דיון מתחלפים

מתודולוגיה של למידת עמיתים מתבצעת כמס' סבבי שיח/דיון בקבוצות מתחלפות ומאפשרת להגיע לתובנות, רעיונות וכווני חשיבה נוספים.

יש לבחור שאלה 'גדולה' (רלבנטית, פתוחה, מערערת),  או סוגיה בוערת בקורס (המסתעפת למס' סוגיות משנה), הזמנה לשיח ביקורתי או לסיעור מוחות פורה.

על המתודולוגיה

יש לסדר את הכיתה בשולחנות (4-5 כסאות), או כמפגש הזום המאפשר חלוקה לחדרים של  כ-4-5 משתתפים ובכל שולחן למקם את הנושא/הסוגיה המרכזית לדיון.

ניתן להגדיר נושא 1 לכל הקבוצות, או נושאים שונים סביב סוגיה רחבה מסוימת.

בפתיח – המנחה מסביר את הנושא/המטרה, את תהליך הלמידה במבנה ייחודי זה, ומציג את ה-לו"ז לסבבים וכללי ההתנהלות בהם.

סבבי שיח/דיון – יש לקבוע את מס' הסבבים (מומלץ 3-4)  ואת הזמן המוגדר לכל סבב.(10-20 דק).

 • סבב 1 - בראשית המפגש – המשתתפים בוחרים את השולחן בו ירצו להתחיל . במידה ויש מטרה לחלוקה מסוימת, המרצה יכול לקבוע את הרכב המשתתפים גם לשלב ראשוני זה בתהליך.
  בכל שולחן נקבע נציג הנקרא "המארח". הצוותים מוזמנים להתחיל ומתבקשים לנהל שיח סביב הנושא/הסוגיה/השאלה שהוגדרה.
  לקראת תום הדיון, יש להקדיש זמן לתיעוד עיקרי הדגשים שעלו כתקציר מילולי מסכם, כפתקיות, כשרטוט גרפי/מפת חשיבה ועוד.
  בסיום הסבב, המשתתפים מתבקשים לעבור לשולחן/חדר אחר באופן חופשי. 'המארח' נשאר בשולחן המקורי.

 • סבב 2 – המארחים בכל שולחן מעדכנים את המשתתפים החדשים בנושא וברעיונות שעלו בסבב הקודם והקבוצה מתבקשת לדון בנושא/שאלה/סוגיה , להוסיף ולייצר כווני מחשבה נוספים.
  התהליך של התיעוד חוזר על עצמו , ושוב המארח נותר בשולחן/חדר שלו, והמשתתפים עוברים לשולחן אחר.

 • סבב 3 – בהרכב האנושי החדש שנוצר, התהליך חוזר על עצמו. המארח מעדכן והמשתתפים דנים ברעיונות ומעשירים אותם.

 • סבב אחרון

 • המשתתפים חוזרים ל'קבוצת האם' ומסכמים את תוצרי הלמידה , הרעיונות והתובנות שנאספו בכל הסבבים.
  *ניתן להנחות את המארחים להעלות את עיקרי המידע המסכם למצגת שיתופית, כריכוז מידע ע"ג דפי אינטרנט, כלוח פליצ'ארט, כפוסטרים – ניתן לבקש שתהליך עיבוד הנתונים והצגתם בצורה ממוקדת ועיצובית יהווה משימה לשיעור העוקב ולפתוח אותו בהצגת התוצרים שהתקבלו.

 

הצגה במליאה - המארחים או נציגים אחרים מכל שולחן/חדר מתבקשים להציג את התובנות המרכזיות שהתקבלו.

סיכום המנחה – סיכום עיקרי התובנות, דגש לנקודות המבט השונות, התייחסות לתהליך הלמידה ותרומתו לסטודנטים ועוד.

מתודולוגיה זו המתקיימת באווירת 'בית קפה' מזמנת רב שיח, היכרות רחבה בין סטודנטים ומרחב להבעת דעות/גישות מגוונות סביב נושא מסוים.  

ניתן לקיים מפגש עפ"י מתודולוגיה זו  בשילוב מומחים חיצוניים בתחום מקצועי רלבנטי און כסבב 'ביקורת בונה' על פרוייקטי סטודנטים.

מדריך על המתודה

 

WorldCafe1.jpg
WorldCafe3.png